Text extras din aplicatia ECRIS LLDS dezvoltata de INDACO SYSTEMS


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ AL PARCHETELOR
 din 21/02/2007
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 154 din 05/03/2007
Intrare în vigoare: 05/03/2007
 

Organizarea şi funcţionarea parchetelor de pe lângă curţile de apel

   CAPITOLUL I
 Conducerea şi structura parchetelor de pe lângă curţile de apel

   Art. 71. -(1) Parchetele de pe lângă curţile de apel sunt conduse de procurori generali, ajutaţi de unul sau, după caz, de 2 procurori generali adjuncţi, conform numărului stabilit prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
   (2) Procurorul general adjunct ori, după caz, procurorii generali adjuncţi acţionează şi răspund pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de procurorul general, coordonând şi controlând activitatea secţiilor ori a altor compartimente ale parchetului, repartizate de acesta.
   (3) Acolo unde există un singur procuror general adjunct, acesta este înlocuitorul de drept al procurorului general. În perioada absenţei procurorului general sau în cazul imposibilităţii exercitării funcţiei, indiferent de cauza acesteia, inclusiv revocarea, procurorul general adjunct îl înlocuieşte de drept în exercitarea atribuţiilor ce îi revin în această calitate.
   (4) În cazul în care există 2 procurori generali adjuncţi, prin ordin al procurorului general se va stabili ordinea celor care exercită conducerea parchetului de pe lângă curtea de apel. De asemenea, prin ordin se va stabili şi ordinea în care se exercită conducerea parchetului de pe lângă curtea de apel în cazul absenţei sau al imposibilităţii exercitării funcţiei concomitent de către procurorul general, adjunctul sau adjuncţii săi.
   (5) Procurorul general poate delega dreptul de semnătură procurorului general adjunct sau, după caz, procurorilor generali adjuncţi, în condiţiile legii şi pe perioadă determinată.
   Art. 72. - Procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel are următoarele atribuţii:
   1. organizează, conduce, coordonează şi răspunde de activitatea de îndeplinire a sarcinilor ce revin parchetului de pe lângă curtea de apel, potrivit legii şi ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
   2. conduce compartimentul de informare şi relaţii publice şi desemnează un purtător de cuvânt;
   3. organizează împreună cu procurorul şef secţie activitatea de urmărire penală proprie, precum şi pe aceea desfăşurată de către parchetele de pe lângă tribunale, tribunale pentru minori şi familie şi judecătorii;
   4. organizează periodic conferinţe de presă;
   5. repartizează procurorii pe secţii, servicii, birouri sau alte compartimente de activitate din cadrul parchetului, în funcţie de pregătirea, specializarea, aptitudinile acestora şi de necesitatea bunei funcţionări a parchetului;
   6. elaborează semestrial programul de activitate al parchetului de pe lângă curtea de apel, asigură şi urmăreşte realizarea integrală a obiectivelor şi a acţiunilor în termenele prevăzute;
   7. asigură corelarea programelor de activitate ale parchetelor din circumscripţie şi aprobă, când este cazul, propunerile de modificare ori de înlocuire a unor obiective;
   8. asigură organizarea judicioasă a muncii şi folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale;
   9. ia măsuri pentru stabilirea unei metodologii unitare de lucru a activităţii proprii şi a activităţii celorlalte parchete din circumscripţie;
   10. reprezintă parchetul de pe lângă curtea de apel în relaţiile de serviciu cu alte instituţii, organisme şi organizaţii de acelaşi nivel de competenţă, precum şi în relaţiile de serviciu cu alte parchete, instituţii publice şi mass-media;
   11. asigură funcţionarea sistemului informaţional, potrivit metodologiei stabilite prin ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
   12. asigură controlul şi răspunde de exactitatea datelor şi informaţiilor ce se transmit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
   13. examinează trimestrial datele statistice şi operative, în ansamblu şi pe compartimente de muncă, iar semestrial analizează cu toţi procurorii rezultatele muncii în toate compartimentele, stabilind măsurile necesare înlăturării lipsurilor;
   14. organizează, coordonează şi exercită controlul la secţiile şi serviciile din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel şi din celelalte parchete din circumscripţie, potrivit legii;
   15. avizează referatul de evaluare a activităţii procurorului stagiar, în vederea susţinerii examenului de capacitate;
   16. propune delegarea procurorilor de la parchetele din circumscripţie;
   17. repartizează personalul în cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate;
   18. urmăreşte şi controlează, direct sau prin procurori anume desemnaţi, modul în care procurorii şi ceilalţi salariaţi îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu, potrivit legii;
   19. dispune măsurile care se impun pentru desfăşurarea activităţii judiciare în condiţii bune, potrivit legii;
   20. participă la şedinţele de analiză a soluţiilor pronunţate de curtea de apel;
   21. organizează formarea profesională continuă descentralizată a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel, potrivit programului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii;
   22. organizează primirea în audienţă a cetăţenilor, precum şi activitatea de rezolvare a sesizărilor, reclamaţiilor şi plângerilor;
   23. asigură conlucrarea secţiilor, serviciilor şi celorlalte compartimente de activitate de la parchetele din circumscripţie;
   24. stabileşte, cu avizul conform al compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, numărul informaticienilor din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel;
   25. ia măsuri pentru elaborarea proiectelor de buget anual ale unităţilor din circumscripţia parchetului de pe lângă curtea de apel;
   26. convoacă colegiul de conducere al parchetului de pe lângă curtea de apel şi prezidează şedinţele acestuia;
   27. convoacă anual sau ori de câte ori este nevoie adunarea generală a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel;
   28. formulează recomandări pentru elaborarea propunerilor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie pentru funcţiile de conducere din respectivul parchet, altele decât cele prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   29. desemnează, potrivit legii, procurorul care autorizează investigatorii şi colaboratorii sub acoperire;
   30. asigură implementarea strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul justiţiei;
   31. este ordonator secundar de credite şi răspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor încredinţate parchetului de pe lângă curtea de apel, de ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare; coordonează elaborarea proiectului de buget anual al parchetului de pe lângă curtea de apel, integrarea proiectelor de buget întocmite de parchetele de pe lângă tribunalele din raza parchetului curţii de apel respective şi asigură transmiterea lor către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Atribuţiile specifice de ordonator de credite pot fi delegate managerului economic;
   32. evaluează anual activitatea parchetelor din subordine şi prezintă un raport procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
   33. coordonează, controlează şi răspunde de buna administrare a parchetului unde funcţionează, precum şi a parchetelor din circumscripţie;
   34. verifică repartizarea de către procurorii cu funcţii de conducere ai parchetelor de pe lângă tribunale, tribunalele pentru minori şi familie şi judecătoriile din circumscripţie a dosarelor procurorilor, ţinând cont, în principal, de următoarele criterii: specializarea, aptitudinile, experienţa, numărul de dosare aflate în lucru şi gradul lor de complexitate, specificul fiecărui caz în parte, cazurile de incompatibilitate şi conflict de interese, precum şi alte situaţii deosebite;
   35. evaluează periodic calitatea actelor de urmărire penală sau a activităţii judiciare şi acolo unde se impune ia măsuri urgente pentru înlăturarea deficienţelor şi eficientizarea activităţii;
   36. desemnează procurorul general adjunct la conducerea Biroului informaţiilor clasificate.
   Art. 73. - Procurorul general adjunct al parchetului de pe lângă curtea de apel are următoarele atribuţii:
   a) duce la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile procurorului general, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea secţiilor, serviciilor şi altor compartimente, conform repartizării dispuse prin ordin de procurorul general;
   b) soluţionează dosarele şi lucrările repartizate de procurorul general;
   c) îl înlocuieşte de drept pe procurorul general pe perioada absenţei temporare a acestuia, în cazul în care a fost desemnat exercitând atribuţiile care îi revin în această calitate;
   d) prezintă spre aprobare procurorului general obiectivele şi activităţile care urmează a fi incluse în programul de activitate semestrial;
   e) coordonează participarea procurorilor de la parchetele din circumscripţie la şedinţele de judecată;
   f) organizează participarea procurorilor de la parchetul de pe lângă curtea de apel la şedinţele de judecată şi urmăreşte pregătirea procurorilor pentru şedinţele de judecată;
   g) organizează şedinţele săptămânale de analiză a soluţiilor şi răspunde de examinarea legalităţii hotărârilor judecătoreşti şi de declarare a căilor de atac, potrivit legii;
   h) ia măsuri pentru studierea şi rezolvarea problemelor de drept din activitatea parchetelor, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi propune tematici pentru învăţământul profesional sau pentru simpozioanele organizate de parchete;
   i) asigură studierea practicii instanţelor de judecată şi organizează sesizarea cazurilor de aplicare neunitară a unor dispoziţii legale, acţionând, după caz, cu propuneri pentru recurs în interesul legii;
   j) răspunde de activitatea de documentare juridică şi urmăreşte dotarea şi funcţionarea în bune condiţii a cabinetelor de documentare;
   k) exercită controlul operativ curent asupra lucrărilor efectuate în cadrul compartimentelor de care răspunde;
   l) participă la judecarea unor cauze atunci când consideră necesar sau din dispoziţia procurorului general;
   m) participă la întocmirea lucrărilor de sinteză şi la efectuarea unor studii la nivelul parchetului de pe lângă curtea de apel şi analizează activitatea secţiei judiciare;
   n) primeşte cetăţenii în audienţă şi rezolvă sesizările, reclamaţiile şi plângerile repartizate;
   o) răspunde de activitatea de grefă, de contabilitate şi administrativă, urmărind îndeplinirea sarcinilor ce revin acestor compartimente, potrivit ordinului procurorului general;
   p) răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la lit. a)-o).
   Art. 74. -(1) Procurorul şef secţie exercită, în mod corespunzător, atribuţiile prevăzute la art. 20 alin. (3).
   (2) Procurorul şef serviciu şi procurorul şef birou exercită, în mod corespunzător, atribuţiile prevăzute la art. 20 alin. (5).
   Art. 75. -(1) Parchetele de pe lângă curţile de apel au următoarea structură:
   A. Secţia de urmărire penală;
   B. Secţia judiciară;
   C. Secţia pentru minori şi familie;
   D. Departamentul economico-financiar şi administrativ;
   E. Compartimentul de audit public intern.
   (2) La parchetele de pe lângă curţile de apel pot fi înfiinţate secţii, servicii şi birouri, potrivit legii.
   (3) La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti funcţionează Secţia de proceduri, iar la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, Secţia maritimă şi fluvială.
   (4) Secţiile, serviciile şi birourile sunt conduse de procurori şefi.

   CAPITOLUL II
 Secţia de urmărire penală

   Art. 76. - Secţia de urmărire penală este condusă de un procuror şef, iar procurorii din această secţie au următoarele atribuţii:
   a) efectuează urmărirea penală în cauzele date prin lege în competenţa lor şi sesizează instanţa de judecată competentă; pot participa la şedinţele de judecată, în condiţiile legii;
   b) asigură folosirea mijloacelor tehnice criminalistice în activitatea de urmărire penală şi îndrumă procurorii criminalişti de la parchetele subordonate;
   c) organizează activitatea de cercetare criminologică şi de valorificare a rezultatelor acesteia în legătură cu cauzele care generează şi condiţiile care favorizează săvârşirea de infracţiuni;
   d) analizează cauzele în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale faţă de învinuiţi sau inculpaţi arestaţi preventiv şi propune măsuri corespunzătoare;
   e) exercită alte atribuţii prevăzute în legi speciale sau stabilite de procurorul ierarhic superior;
   f) răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la lit. a)-e).

   CAPITOLUL III
 Secţia de proceduri

   Art. 77. - Secţia de proceduri a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti este condusă de un procuror şef, iar procurorii din cadrul acestei secţii au următoarele atribuţii:
   a) asigură realizarea procedurilor speciale în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) asigură îndeplinirea procedurilor legale privind cererile de arestare provizorie în vederea extrădării, de extrădare pasivă, de transfer al persoanelor condamnate, de preluare a urmăririi penale;
   c) exercită alte atribuţii prevăzute în legi speciale sau stabilite de procurorul ierarhic superior;
   d) răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la lit. a)-c).

   CAPITOLUL IV
 Secţia judiciară

   Art. 78. -(1) Secţia judiciară este condusă de un procuror şef, iar procurorii din cadrul acestei secţii au următoarele atribuţii:
   a) asigură şi urmăresc pregătirea şi participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale şi civile, în cazurile prevăzute de lege;
   b) exercită căile de atac împotriva hotărârilor pronunţate de curtea de apel, potrivit legii;
   c) identifică cazurile de aplicare neunitară a legii şi fac propuneri motivate pentru promovarea recursului în interesul legii;
   d) analizează cauzele în care instanţele judecătoreşti au pronunţat hotărâri definitive de achitare, restituire sau trimitere la procuror şi prezintă propuneri corespunzătoare;
   e) exercită alte atribuţii prevăzute în legi speciale sau stabilite de procurorul ierarhic superior;
   f) răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la lit. a)-e).
   (2) La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti funcţionează o secţie judiciară penală şi o secţie judiciară civilă, care exercită în mod corespunzător atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f).

   CAPITOLUL V
 Secţia maritimă şi fluvială

   Art. 79. - La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi funcţionează secţii maritime şi fluviale care îndeplinesc, în mod corespunzător, atribuţiile prevăzute de art. 76 şi art. 78 alin. (1), cu privire la cauzele penale care se judecă în primă instanţă de secţiile maritime şi fluviale ale curţilor de apel.

   CAPITOLUL VI
 Secţia pentru minori şi familie

   Art. 80. - Secţia pentru minori şi familie îndeplineşte în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de art. 76 şi art. 78 alin. (1) în cauzele cu minori, potrivit legii.

 

   
   Copyright 2006 PICCJ.